Baltic Sea
Lions
Välj språk
Baltic Sea Lions är en samarbetsorganisation inom Lions International och består av representanter för de nio länderna runt Östersjön: Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland, Finland och Sverige. Varje land representeras av ett distrikt och i Sverige av 101A. Organisationen bildades 1999. När de baltiska staterna och Polen åter blev självständiga 1990-91 var hjälpbehovet stort och kontaktnäten svaga. Samarbetet hade då som främsta syfte att ge stöd och hjälp till de nya Lionländerna. Idag är läget ett annat och tiden mogen att satsa på ett gemensamt miljöprojekt – Östersjön – vår gemensamma nämnare. Östersjön är inte bara vårt gemensamma innanhav, utan också vår gemensamma framtida vattentäkt. Trots de allt vanligare larmrapporterna om stora problem med förorenat eller brist på grundvatten, är det få som känner till att norra delen av Östersjön i framtiden kommer att vara vår chans att ha tillgång till vatten som håller en kvalitet som går att rena till dricksvatten. Om vi tycker problemet är stort i Sverige, är det ännu allvarligare i länderna på andra sidan Östersjön.

I detta unika projekt samarbetar Lions i länderna runt Östersjön i en informationskampanj i hopp om att sprida kunskap om vattenproblemet och därigenom säkra tillgången på rent vatten för framtida generationer.